讲组词(一年级语文下生字注音组词归纳汇总,孩子在家预习,老师刮目相看)

时间:2023-08-25 06:14:27 阅读:6

一年级语文下生字注音组词总结汇总,孩子在家预习,教师刮目相看

部编版一年级下册语文生字注音组词


专栏部编一年级语文下册体系材料包作者:教员育儿26.9币115人已购查察

1.春夏秋冬

(chūn)(春天)(旭风)(春雨)

(huā)(花朵)(鲜花)(花瓣)

(dōng)(冬天)(冬日)(盛夏)

(fēng)(风雨)(暴风)(风雪)

(rù)(入口)(入门)(相差)

(xuě)(下雪)(雪人)(雪花)

2.姓氏歌

(xìng)(姓名)(姓氏)(百姓)

(guó)(中国)(国度)(国王)

(shén)(什么)(为什么)(干什么)

(wáng)(大王)(国王)(王子)

(me)(什么)(何等)(那么)

(fāng)(四方)(平方)(立方)

(shuāng)(双手)(双亲)(两边)

3.小田鸡

(qīng)(青菜)(田鸡)(踏青)

(qíng)(心境)(交情)(友情)

(qīng)(净水)(青明)(干净)

(qǐng)(哀求)(约请)(讨教)

(qì)(气愤)(香气)(天气)

(shēng)(生长)(生动)(卫生)

4.猜字谜

(zì)(生字)(写字)(数字)

(shí)(时间)(时分)(时候)

(zuǒ)(左手)(右方)(支配)

(dòng)(活动)(生物)(动力)

(yòu)(右方)(右手)(支配)

(wàn)(万一)(万万)(万能)

(hóng)(火红)(尘世)(红枣)

1.吃水不忘挖井人

(chī)(用饭)(亏损)(费力)

(jiào)(吼叫)(大呼)(喝彩)

(zhǔ)(主人)(主力)(自主)

(jiānɡ)(长江)(江水)(大江)

(zhù)(住口)(中止)(入住)

(méi)(没有)(没人)(没用)

(yǐ)(今后)(可以)(从前)

2.我多想去看看

(huì)(议会)(大会)(拜候)

(zǒu)(飞走)(走开)(出走)

(běi)(东北边)(东南)(北边)

(jīnɡ)(北京)(南京)(京剧)

(mén)(出门)(门口)(入门)

广(ɡuǎnɡ)(宽大)(广东)(广西)

3.一个接一个

(ɡuò)(过去)(已往)(走过)

(ɡè)(种种)(各自)(各国)

(yànɡ)(一样)(相反)(多样)

(bàn )(伙伴)(伙伴)(伙伴)

(huǒ)(伙伴)(伙伴)(伙夫)

(zhè)(如此)(这么)(这时)

(zhǒnɡ)(种种)(品种)(种子)

(zhònɡ)(种花)(种田)(种地)

4.四个太阳

(tài)(太阳)(太多)(太早)

(yánɡ)(太阳)(阳光)(夕阳)

(xiào)(学校)(校门)(校风)

(jīn)(金石)(金门)(金子)

(qiū)(秋日)(金风抽丰)(春秋)

(yīn)(由于)(因果)(因此)

(wèi)(由于)(为何)(为了

5.小公鸡和小鸭子

(tā)(他们)(其他)(他人)

(hé)(河水)(过河)(江河)

(shuō)(分析)(小说)(听说)

(yě)(也是)(也好)(约莫)

(dì)(大地)(雪地)(地上)

(tīnɡ)(听取)(闻声)(入耳)

(ɡē)(哥哥)(老大)(哥们)

6.树和喜鹊

(dān)(单人)(单子)(单个)

(jū)(寓居)(居多)(存心)

(zhāo)(招呼)(招手)(把戏)

(lè)(兴奋)(乐园)(兴奋)

(yuè)(音乐)(乐队)(声乐)

(kuài)(兴奋)(飞快)(快速)

(hū)(喝彩)(召唤)(照应)

7.怎样都兴奋

(wán)(嬉戏)(玩乐)(玩具)

(hěn)(很好)(很少)(很多)

(yīn)(音乐)(覆信)(口音)

(xínɡ)(举动)(行人)(飞行)

(jiǎnɡ)(讲学)(主讲)(开讲)

(xǔ)(很多)(答应)(允许)

(dānɡ)(把稳)(事先)(中间)

(dànɡ)(上当)(仔细)(押店)

8.静夜思

(sī)(思乡)(三思)(反思)

(qián)(如今)(现在)(从前)

(ɡuānɡ)(阳光)(月光)(光阴)

(dī)(低头)(贬低)(低沉)

(chuánɡ)(床单)(河床)(床上)

(ɡù)(故交)(故乡)(无故)

(xiānɡ)(故乡)(乡音)(思乡)

9.夜色

(sè)(赤色)(色彩)(出色)

(wài)(外边)(见外)(外表)

(kàn)(望见)(顺眼)(看来)

(kān)(看门)(关照)(把守)

(bà)(爸爸)(阿爸)(老爸)

(wǎn)(早晚)(夜晚)(晚会)

(xiào)(言笑)(打趣)(可笑)

(zài)(再三)(再见)(再说)

10.端午粽

(wǔ)(上午)(中午)(中午)

(jié)(春节)(过节)(节气)

(yè)(叶子)(竹叶)(叶片)

(mǐ)(大米)(小米)(白米)

(zhēn)(至心)(单纯)(真正)

(dòu)(豆荚)(大豆)(土豆)

(fēn)(分开)(春分)(十分)

11.彩虹

(nà)(那么)(那天)(那边)

(qiān)(万万)(千里)(千米)

(dào)(到来)(看到)(回到)

(ɡāo)(个高)(兴奋)(高着)

(xìnɡ)(兴奋)(兴致)(兴致)

(chénɡ)(告捷)(发展)(整天)

(zhe)(走着)(飞着)(笑着)

(zháo)(着火)(发急)(点着)

5.生物童谣

(jiān)(正中)(人世)(时间)

(mí)(着迷)(沉浸)(迷你)

(zào)(形成)(制作)(造句)

(yùn)(交运)(运转)(运气)

(chí)(瑶池)(电池)(池塘)

(wǎnɡ)(纱网)(渔网)(网络)

(huān)(兴奋)(喝彩)(愉快)

6.古对今

(ɡǔ)(新鲜)(古时)(古木)

(liánɡ)(凉快)(着凉)(清冷)

(xì)(细雨)(仔细)(细节)

(xī)(夕阳)(七夕)(前夕)

(lǐ)(李子)(桃李)(瓜田李下)

(yǔ)(语文)(成语)(英语)

(xiānɡ)(幽香)(书香)(香水)

7.操场上

(dǎ)(打字)(打工)(掀开)

(pāi)(节奏)(拍打)(拍手)

(pǎo)(小跑)(长奔)(速跑)

(zú)(手足)(安身)(十足)

(shēnɡ)(声响)(呼声)(笑声)

(shēn)(肢体)(本身)(身上)

(tǐ)(肢体)(气体)(全体)

8.人之初

(zhī)(之前)(之后)(之间)

(xiānɡ)(干系)(相近)(相反)

(jìn)(远近)(迩来)(克日)

(xí)(学习)(自习)(见习)

(yuǎn)(久远)(高远)(太古)

(yù)(玉米)(玉石)(玉器)

(yì)(心意)(讲义)(主义)

12.古诗二首

(shǒu)(首长)(宰衡)(回顾)

(cǎi)(开采)(接纳)(风范)

(wú)(无情)(无声)(无用)

(shù)(种树)(树叶)(树林)

(ài)(爱心)(心爱)(喜好)

(jiān)(尖刀)(听觉好)(山尖)

(jiǎo)(口角)(牛角)(豆角)

13.荷叶圆圆

(liànɡ)(亮光)(亮堂)(天亮)

(jī)(飞机)(耳机)(布局)

(tái)(讲台)(台风)(下场)

(fànɡ)(安心)(罢休)(开放)

(yú)(金鱼)(鱼头)(鱼儿)

(duǒ)(花朵)(云朵)(一朵)

(měi)(优美)(美术)(尤物)

14.要下雨了

(zhí)(不休)(直立)(端正)

(yɑ)(好呀)(是呀)(对呀)

(biān)(无边)(外边)(身边)

(ne)(好呢)(行呢)(你呢)

(ní)(呢喃)(毛呢)(花呢)

(bɑ)(走吧)(去吧)(好吧)

(mɑ)(好吗)(对吗)(是吗)

(jiā)(到场)(增速)(相加)

15.文具的家

(wén)(要文)(文学)(全文)

(cì)(这次)(主次)(再次)

(zhǎo)(找回)(找来)(找到)

(pínɡ)(平常)(安静)(宁静)

(bàn)(办公)(创办)(主理)

(rànɡ)(出让)(让开)(相让)

(bāo)(书包)(红包)(打包)

16.一分钟

(zhōnɡ)(时钟)(钟声)(宠爱)

(yuán)(元首)(元气)(多元)

(xǐ)(洗手)(洗濯)(洗头)

(ɡònɡ)(一共)(协同)(公用)

(yǐ)(以前)(罢了)(早已)

(jīnɡ)(正派)(颠末)(以前)

(zuò)(坐下)(请坐)(坐车)

17.生物王国开大会

(yào)(不要)(要好)(主要)

(lián)(相连)(连声)(连日)

(bǎi)(百万)(百姓)(百货)

(hái)(另有)(照旧)(还在)

(shé)(舌头)(口舌)(喉舌)

(diǎn)(摇头)(点心)(早点)

18.小猴子下山

(fēi)(十分)(好坏)(无非)

(chánɡ)(十分)(正常)(常常)

(wǎnɡ)(往来)(交往)(昔日)

(ɡuā)(瓜果)(朋分)(西瓜)

(jìn)(进入)(进入)(举行)

(kuài)(方块)(块头)(石块)

(kōnɡ)(空间)(空中)(太空)

19.棉花小姐

(bìnɡ)(抱病)(病人)(看病)

(yī)(医生)(中医学)(牙医)

(bié)(别动)(一局部)(分散)

(qī)(七个)(七夕)(七天)

(qí)(出奇)(猎奇)(怪杰)

(xīnɡ)(金星)(行星)(明星)

(ɡān)(干洗)(干花)(干枯)

(ɡàn)(树干)(主干)(干活)

20.咕咚

(xià)(吓人)(惊吓)(吓唬)

(pà)(恐惧)(可骇)(恐怕)

(ɡēn)(跟头)(跟随)(跟风)

(jiā)(回家)(故乡)(各位)

(yánɡ)(山羊)(羊角)(绵羊)

(xiànɡ)(象牙)(大象)(景象)

(dōu)(都是)(都有)(多数)

(dū)(都城)(京都)(都市)

21.小壁虎借尾巴

(zhuō)(玩弄)(捕捉)(捉住)

(tiáo)(条文)(面条)(条件)

(pá)(匍匐)(爬虫)(爬山)

(jiě)(姐妹)(空姐)(表姐)

(nín)(您好)

(cǎo)(草书)(水草)(小草)

(fánɡ)(屋子)(厂房)(书房)

版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除

原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/shenghuojineng/34862.html


Copyright © 2021-2022 All Rights Reserved 备案编号:闽ICP备2023009674号 网站地图 联系:dhh0407@outlook.com